Wycena SYNTHOS 19.06.2014

Posted on Posted in Valuations

Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków emulsyjnych oraz największym producentem polistyrenu do spieniania (EPS) w Europie i jednym z największych producentów tego surowca na świecie. Firma dostarcza zaawansowane technologicznie produkty najwyższej jakości.

Poniżej przedstawiamy skrócony raport z przeprowadzonej wyceny.

1. Prognozy i założenia

Do prognoz przyjęto następujące założenia:
RZiS
– Okres prognoz y szczegółowej uwzględnia 10 lat. Na podstawie własnych obserwacji zauważono, że po tym okresie występuje znikoma przewidywalność zdarzeń, a ich wpływ na wycenę jest odpowiednio obniżany poprzez siłę „dyskonta”.
– Przychody ze sprzedaży obliczono na podstawie efektywności aktywów trwałych. Zaznacza się, że branża chemiczna ma charakter produkcyjny, posiadane rzeczowe aktywa trwałe poniekąd określają możliwości sprzedażowe spółki, przez co można stwierdzić o zależności pomiędzy posiadanym majątkiem a generowanym poziomem przychodu. Do celów wyliczenia prognozowanego przychodu
uwzględniono średni stosunek przychodów ze sprzedaży do aktywów trwałych, z pięciu ostatnich lat i wartość tą przyjęto w dalszych obliczeniach. Należy zasygnalizować, że nie odnoszono się do średniej branżowej, która jest niższa. Każda z funkcjonujących spółek w branży chemicznej posiada indywidualną politykę finansowania aktywów trwałych, przez co mogą one być ewidencjonowane pozabilansowo (najem, dzierżawa, leasing operacyjny), przez co najbardziej miarodajnym i wiarygodnym sposobem wydaje się być przyjęty przez autorów opracowania.
– Koszty ze sprzedaży (bez amortyzacji) – przyjęto uwzględniając średni, historyczny udział kosztów ze sprzedaży (bez amortyzacji), w przychodach ze sprzedaży. Zaznacza się, że koszty z działalności operacyjnej, w branży chemicznej to w głównej mierze koszty zmienne, przez co można przyjąć jako punkt odniesienia generowany przychód.
– Amortyzację obliczono, uwzględniając średni współczynnik amortyzacji, w latach historycznych, w odniesieniu do aktywów trwałych. Bardzo niski współczynnik zmienności amortyzacji do aktywów trwałych, pozwala stwierdzić, że spółka stosuje konsekwentnie politykę zakupu środków trwałych.
– Pozostałe przychody operacyjne przyjęto jako średni historyczny udział w przychodach ze sprzedaży.
– Pozostałe koszty operacyjne przyjęto jako średni historyczny udział w kosztach ze sprzedaży bez amortyzacji.
– Przychody finansowe obliczono jako średni historyczny udział w przychodach ze sprzedaży. Podmiot uzyskuje przychody z działalności finansowej, za sprawą swojej działalności na rynku międzynarodowym i prowadzonej tam sprzedaży.
– Odsetki obliczono uwzględniając średni historyczny koszt długu. Zaznacza się, że podmiot zaciąga głownie kredyty w walutach obcych, przez co jest w stanie osiągnąć znacznie niższe oprocentowanie aniżeli w walucie krajowej. Taka sytuacja ma miejsce z uwagi na stawki referencyjne (WIBOR vs LIBOR/EUROBIR).
– Sumę kosztów finansowych, przyjęto jako historyczny stosunek kosztów finansowych do odsetek. Odsetki będąc trzonem pozycji kosztów finansowych, mają znaczący wpływ na ich wartość, przez co jest to główna determinanta.
– Podatek dochodowy przyjęto w wysokości 19% – jako aktualną stawkę dla podmiotów gospodarczych.
– Inne zmniejszenia/zwiększenia zysku netto, z uwagi na ich niską przewidywalność jak i bardzo dużą zmienność, przyjęto na 0 poziomie do dalszych obliczeń.
BILANS
– Aktywa trwałe: przyjęto w latach 2014-2015, zgodnie z informacją zarządu, inwestycje w aktywa trwałe w łącznej wysokości 1 mld zł. Kolejne lata inwestycje w nowe aktywa trwałe (tzw. CAPEX) przyjęto na poziomie średnio historycznym, uwzględniając tempo wzrostu w wysokości 10%, aż do roku 2020. Powyższe założono, w oparciu o dotacje unijne, które będą możliwe do uzyskania właśnie do
tego okresu. Od roku 2021, uwzględniono jedynie 5% wzrost inwestycji w nowe aktywa trwałe. Na rynku podmiotów gospodarczych obserwuje się tendencję, która pozwala stwierdzić, że dotacje unijne podwajają tempo inwestycji, co zostało wykorzystane w przedmiotowym modelu.
– Zapasy – jako element związany bezpośrednio z poziomem sprzedaży, zapasy wyliczono, uwzględniając ich historyczny, średni udział w poziomie przychodów.
– Należności – wyliczono analogicznie do zapasów.
– Inwestycje krótkoterminowe, przyjęto jako element „bilansujący”, z uwagi na fakt, że jest to końcowy efekt przepływów, tj. wszystkich poprzednich założeń. Należy zaznaczyć, że przyjęte założenia mogą być uznane za realne, biorąc pod uwagę stan środków, w okresach przyszłych.
– Środki pieniężne, przyjęto jako średni historyczny udział w inwestycjach krótkoterminowych.
– Kapitały własne, przyjęto bazując na informacji uzyskanej od Zarządu, który stwierdził, że docelowy poziom zysku zatrzymanego na oscylować na poziomie 30%.
– Dług długoterminowy – przyjęto jako średni, historyczny udział długu w aktywach trwałych. Zaznacza się, że dług długoterminowy stanowi zwykle podstawowe źródło finansowania aktywów trwałych.
– Rezerwy długoterminowe obliczono jako średni historyczny udział rezerw w przychodach ze sprzedaży. Rezerwy uznaje się jako element powiązany z przychodami, z uwagi na fakt, że ich występowanie w dużej mierze jest uzależnione od skali działalności, która najlepiej odwzorowują osiągane przychody.
– Zobowiązania długoterminowe nie odsetkowe i krótkoterminowe nie odsetkowe, obliczono jako ich średni, historyczny udział w kosztach ze sprzedaży bez amortyzacji. Jest to powiązanie obrazujące ponadto średni kredyt kupiecki udzielany przez dostawców.
– Dług krótkoterminowy, rozumiany jako kredyty obrotowe, finansujące przede wszystkim działalność operacyjną spółki. Obliczono w oparciu o średni historyczny udział długu w przychodach ze sprzedaży
– Rezerwy krótkoterminowe obliczono w oparciu o ich średni historyczny udział w przychodach.

 

Rachunek Zysków i Strat 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychody ze sprzedaży 5963628 6222903 6078053 6024681 6057340 6172003 6365991 6585252 6829185 7097104
Dynamika Przychodów 11,28% 4,35% -2,33% -0,88% 0,54% 1,89% 3,14% 3,44% 3,70% 3,92%
Koszty operacyjne bez amortyzacji 5011089 5228951 5107238 5062390 5089833 5186181 5349184 5533424 5738395 5963521
Udział kosztów bez am. w przychodach 84,03% 84,03% 84,03% 84,03% 84,03% 84,03% 84,03% 84,03% 84,03% 84,03%
Amortyzacja 200 193 392 832 381 028 375 332 375 100 380 064 390 022 403 086 417 574 433 579
EBIT 752 346 601 120 589 788 586 958 592 408 605 758 626 784 648 742 673 216 700 004
Marża EBIT 12,62% 9,66% 9,70% 9,74% 9,78% 9,81% 9,85% 9,85% 9,86% 9,86%
EBITDA 952 539 993 952 970 816 962 291 967 507 985 822 1 016 806 1 051 828 1 090 790 1 133 583
Marża EBITDA 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597
PPO 57101 59584 58197 57686 57998 59096 60954 63053 65389 67954
PKO 51619 53863 52609 52147 52430 53423 55102 57000 59111 61430
Zysk operacyjny 757 828 606 841 595 375 592 497 597 976 611 432 632 637 654 796 679 494 706 528
Marża zysku operacyjnego 12,71% 9,75% 9,80% 9,83% 9,87% 9,91% 9,94% 9,94% 9,95% 9,96%
Zysk operacyjny + Amortyzacja 958 021 999 672 976 403 967 829 973 076 991 496 1 022 658 1 057 882 1 097 068 1 140 107
Marża ZO+Am. 16,06% 16,06% 16,06% 16,06% 16,06% 16,06% 16,06% 16,06% 16,06% 16,06%
Przychody finansowe 50177 52359 51140 50691 50966 51931 53563 55408 57460 59714
Koszty finansowe, w tym: 35943 37505 36632 36311 36507 37199 38368 39689 41159 42774
Odsetki 25843 26966 26338 26107 26249 26745 27586 28536 29593 30754
Inne  koszty/przychody netto 21028 16838 16520 16440 16592 16966 17554 18169 18854 19605
Zysk brutto 793 091 638 532 626 403 623 317 629 027 643 129 665 386 688 683 714 649 743 073
Podatek 150687 121321 119017 118430 119515 122195 126423 130850 135783 141184
Zysk netto 642403 517211 507387 504887 509512 520935 538962 557834 578866 601889
Marża Zysku netto 10,77% 8,31% 8,35% 8,38% 8,41% 8,44% 8,47% 8,47% 8,48% 8,48%
Inne zmniejszenia/zwiększenia zysku netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suma dochodów 642403 517211 507387 504887 509512 520935 538962 557834 578866 601889
Marża sumy dochodów 10,77% 8,31% 8,35% 8,38% 8,41% 8,44% 8,47% 8,47% 8,48% 8,48%

 

 

AKTYWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa trwałe 2464996 2572164 2512292 2490231 2503730 2551125 2631308 2721937 2822764 2933505
Aktywa obrotowe, w tym 2041288 2177205 2340173 2495601 2646030 2793799 2941088 3092161 3247714 3408392
Zapasy 539240,7 562684,8 549587,2 544761,2 547714,3 558082,3 575623 595449 617505,8 641731,4
Należności 1145033 1194814 1167003 1156755 1163026 1185042 1222288 1264387 1311222 1362664
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 357014 419705 623583 794085 935290 1050675 1143177 1232326 1318985 1403997
środki pieniężne 357014 412951 613548 781306 920239 1033767 1124780 1212494 1297759 1381403
AKTYWA – SUMA 4506284 4749369 4852465 4985833 5149761 5344924 5572395 5814098 6070477 6341897

 

PASYWA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kapitał Własny 2483982 2639145 2791361 2942827 3095681 3251961 3413650 3581000 3754660 3935227
Dług długoterminowy 751821 784508 766247 759518 763635 778091 802546 830188 860940 894716
Rezerwy długoterminowe 43819 45724 44660 44268 44508 45350 46775 48387 50179 52147
Zobowiązania długoterminowe – nieodsetkowe 89653 93551 91373 90571 91062 92786 95702 98998 102665 106693
Dług krótkoterminowy 329065 343372 335379 332434 334236 340563 351267 363366 376826 391609
Rezerwy krótkoterminowe 27000 28173 27518 27276 27424 27943 28821 29814 30918 32131
Zobowiązania krótkoterminwe nieodsetkowe 780943 814895 795927 788938 793215 808230 833633 862345 894289 929373
PASYWA – SUMA 4506284 4749369 4852465 4985833 5149761 5344924 5572395 5814098 6070477 6341897

 

 

Element/rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EBIT 757 828 606 841 595 375 592 497 597 976 611 432 632 637 654 796 679 494 706 528
EBIT*TAX 143987 115300 113121 112574 113615 116172 120201 124411 129104 134240
NOPAT 613841 491541 482254 479922 484361 495260 512436 530385 550390 572288
Amortyzacja 200 193 392 832 381 028 375 332 375 100 380 064 390 022 403 086 417 574 433 579
CAPEX 500000 500000 321156 353272 388599 427459 470204 493715 518400 544320
zmiana KON 103043 35375 -19763 -7282 4456 15645 26468 29916 33282 36555
FCFF 210 991 348 997 561 889 509 265 466 405 432 220 405 785 409 840 416 281 424 992

 

W celu ustalenia zdyskontowanych przepływów, posłużono się stopą dyskonta obliczoną przy zastosowaniu modelu WACC, przy czym koszt kapitałów własnych obliczono w oparciu o model CAPM. Parametr Beta, wyliczono przy uwzględniono siły korelacji pomiędzy zmiennością ceny akcji Synthos SA a indeksem giełdowym WIG. Jako wartość bazową (stopa wolna od ryzyka) przyjęto oprocentowanie 10 –letnich obligacji skarbowych, z uwagi na fakt, że ich okres odpowiada okresowi szczegółowych prognoz. W/w obliczenia zostały zawarte w załączniku, niemniej koszt kapitałów własnych został oszacowany na poziomie 12,31%. Koszt kapitałów obcych obliczono jako średni udział odsetek, w długu spółki, pomniejszony o efekt tarczy podatkowej. Wyliczenie znajduje się w załączniku opracowania. Koszt kapitałów obcych stanowi 1,94%. Uwzględniając coroczną strukturę zadłużenia i kapitałów własnych spółki, wyliczenie współczynnika dyskonta przedstawia się następująco:

Element/rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
suma długu i KW 3 564 869 3 767 025 3 892 987 4 034 780 4 193 553 4 370 616 4 567 464 4 774 554 4 992 426 5 221 552
udział długu w sumie 0,303 0,299 0,283 0,271 0,262 0,256 0,253 0,250 0,248 0,246
Udział KW w sumie 0,697 0,701 0,717 0,729 0,738 0,744 0,747 0,750 0,752 0,754
koszt KW 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231 0,1231
koszt KO (po tarczy podatkowej) 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194 0,0194
WACC 0,092 0,092 0,094 0,095 0,096 0,097 0,097 0,097 0,097 0,098
wsp. dyskonta na dany rok 0,916 0,916 0,914 0,913 0,912 0,912 0,912 0,911 0,911 0,911
wsp. dyskonta skumulowany 0,916 0,839 0,767 0,700 0,639 0,583 0,531 0,484 0,441 0,402

 

Dodatkowo się informuje, że od przyjętej stopy wolnej od ryzyka nie odliczono inflacji, z uwagi na fakt, że całość prognoz finansowych została sporządzona w cenach nominalnych (tj. przyszłe wzrosty cen zawierają również wzrost z tyt. inflacji). W celu otrzymania realnej wartości przyszłych strumieni pieniężnych, należy wykonać ich zdyskontowania, poprzez współczynnik dyskontujący, dla odpowiedniego roku prognozy,co przedstawia następująca tabela:

Element/rok 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023
współczynnik dyskonta na dany rok 0,916 0,839 0,767 0,700 0,639 0,583 0,531 0,484 0,441 0,402
Zdyskontowane FCFF 193280 292758 430948 356696 298081 251913 215616 198486 183717 170893
Suma zdyskontowanych FCFF 2592387

 

Przedstawiona suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych (FCFF), w wysokości 2592387 tys. zł, obrazuje wartość spółki w okresie szczegółowej prognozy, z uwzględnieniem odpowiedniego kosztu kapitału (tj. przedstawiając dzisiejszą wartość pieniędza). Zgodnie z metodyką, w celu kompleksowego ujęcia wartości, należy uwzględnić dodatkowo aktywa nieoperacyjne czyli tzw. NOA (Non Operative Assets), które nie generują dochodu. Zaliczono do nich (uwzględniając charakter działalności spółki), nieruchomości inwestycyjne oraz inwestycje krótkoterminowe, których suma wartości na koniec 2013r. była równa 447524 tys. zł.

Ostatnim elementem, będącym częścią składową wartości, jest wartość spółki, po okresie szczegółowej prognozy, czyli tzw. wartość rezydualna (RV), która została określona na koniec 2023r.

W celu obliczenia RV, wymaganym jest dodatkowe obliczenie współczynnika g, tj. stopy   wzrostu dochodów, po okresie szczegółowej prognozy. Zgodnie z wcześniejszymi wnioskami, dochody spółki są mocno uzależnione od posiadanego majątku. Inwestowanie w nowy majątek jest możliwe m.in. poprzez reinwestowanie dotychczas wypracowanych zysków. Zgodnie z informacją uzyskaną z Zarządu, docelowa polityka dywidendy będzie miała na celu wypłacanie akcjonariuszom 70% zysku netto oraz zatrzymywanie zysku
w spółce w wysokości 30%. Będzie się to przekładało, na coroczne zwiększanie kapitałów własnych. Z kolei uwzględniając rentowność kapitałów własnych (2013 = 15,29%) oraz współczynnik zysku zatrzymanego, można wyliczyć tempo wzrostu dochodów poprzez równanie:

g = ROA x Współczynnik zysku zatrzymanego

g = 0,3 x 0,1529

g = 0,04588

 

RV = 423839*(1+0,04588)/(0,098-0,0488)

RV = 8582509 tys. zł.

Z kolei po zdyskontowaniu wartości rezydualnej dyskontem przypadającym na ostatni rok prognozy szczegółowej, otrzymana wartość jest równa:

DRV = 3451107 tys. zł.

Dotychczasowe obliczenia pozwoliły na wyliczenie:

Zdyskontowana RV (DRV) 3460496
Suma zdyskontowanych FCFF 2592387
NOA 447524

 

Powyższe stanowi wartość całego przedsiębiorstwa (Enterprise Value), uwzględniająca wartość zarówno kapitałów własnych jak i kapitałów obcych.

Zgodnie z wymogami zarządu, intencją jest poznanie wartości kapitałów własnych (Equity Value), przez co wymaganym jest skorygowanie wyliczonej wartości o sumę długu krótko
i długoterminowego (stanowiącego dług oprocentowany tj. Debt)), co ma następującą postać:

Enterprise Value 6500407
Debt 1004343
Equity Value 5496064
liczba akcji 1 323 250
na 1 akcje 4,15

 

Przy uwzględnieniu liczby akcji (1323250 tys. szt.), wartość jednej akcji na dzień 31.12.2013 jest równa 4,15 zł.

 

3. Zastrzeżenia

Wycena obrazuje stan wiedzy na dzień 19.06.2014. Każde zdarzenie po tym dniu może mieć istotny wpływ na wartość przedsiębiorstwa, w szczególności publikacja wyników kwartalnych.

Niniejsza publikacja nie jest publikacją handlową, nie stanowi rekomendacji. Publikacja ta nie jest poradą inwestycyjną lub ofertą lub próbą skłonienia do zakupu lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego.
Pomimo dołożenia należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu sporządzenia, autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą być zmienione bez uprzedzenia.
Autor/autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Niniejszy Raport nie może podlegać reprodukcji, dystrybucji lub być publikowany przez żadną osobę w żadnym celu bez wcześniejszego wyrażenia zgody ze strony autora/autorów. Wszystkie prawa są zastrzeżone.